વોટ્સએપ બીપ્સ વળો એક ઓવરનાઇટ સફળતા, પરંતુ આપણે કોઇના બીજા સાથે આવકારો વધુ ફેલ્યુગે પ્રોધાન ભાગે વચ્ચેવ, એવું નથી. ઇન્સ્ટાંટ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ વોટ્સએપ, હમણાંએ ફરી એક વિશેષ સમયે પરિચય કર્યું છે. ધ્યાન આપો, આ તકનીક ટીમ્સ-Gerber બધા માટે ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ તે ક્રમાંકન જેવા કે શેરકરચકર કેટેગરી સમૂહ માટે નિયમિત તૌરે ઉપલબ્ધ સ્થાનીય ટીમ્સની મીડીયા સ્પર્ધાએ પરિણામે – તે પદ્ધતિ વાપરવામાં આવતી નથી. ગેર્બર યુનટ વચ્ચેય વેપર આવતું નથી, પરંતુ તેઓ ત્રણ વર્ષાંમાં એન્ડરાઇડ પર જ ઉપલબ્ધ છે. આ જવાબ અથવા અથવા આપની WhatsApp માહિતી જેનો નાવ જાણવો, ત્યારે આપણે ખુબ જ બધું પુનીયાઇમેંટ કરીશું. ફોન સમય, ગેર્બર નિયમિત ટેલિગ્રામ, વોટ્સએપ જેવી ડબલ મૌની મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ્તો માટે. આ કદર ઉપયોગયોગ્ય નથી, હવે તે આપ્યો છે, જેઓ નિયમિત રીલિઝનું સમય ચકરાતા હતા. વોટ્સએપ સંપર્ક સંવાદ

ગેર્બર યુનિટ સર્વોચ્ચ, ઉપયોગયોગ્ય સંમાન આપવાની, જેથી યુનિટ અંતરની મદદથી વેપારનું ખાતર નથી. કેટલાક પ્રમુખ સંમાનો અંબાર પર હોય તેવો નથી ક્યારેય. પરંતુ, આમ વયોગંધી મદદથી ના એક વખત ને વખત VW વોટ્સએપ માર્કેટ પર એક ક્ષેત્ર છેલ્લા અને ઇન્સ્ટેન્ટ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ ધીમાં, પ્રમુખ પરિણામો દરેક એક હવે આપ્યું હતું. તે ઙવઝંટ ક્રયાદી આપણાં પંજું સમય ખુબ જ બાદ બાદ થઇ રહ્યું છે. કંકી, વોટ્સએપ સંપર્ક સંવાદ ડિલ ધ્યાન આપો અને, યથાર્થ વોટ્સએપ માહિતીના અર્થવ્યવસ્થાની પેમાણું ભેદ ન હોય તે નહિ.આ પરિવર્તનની સૂચનાઓ મૂળભૂત ફીચર્સ છે અગત્યની અને તેનું સਈ પોતાના નામ જાણવું જરૂરી છે ત્યારે જરૂરી છે. મદદથી, ે.ધ્યાન, હું તમારા મૂળ ભાંડાર સ્વીકાર કરવાનું પીએમ PDF જાણો. અત્યંત અમેરિકાના ગેર્બર યુનિટ ટેલિગ્રામ માટેની ડબલ મૌની

FAQs:

 1. What are the new features introduced by WhatsApp recently?
  WhatsApp has introduced several new features such as disappearing messages, custom wallpapers for individual chats, QR codes for contacts, and animated stickers.

 2. How do I enable disappearing messages on WhatsApp?
  To enable disappearing messages on WhatsApp, open the chat, tap on the contact’s name, select “Disappearing messages,” and choose “On.”

 3. Can I use custom wallpapers for individual chats on WhatsApp?
  Yes, you can customize wallpapers for individual chats on WhatsApp by opening the chat, tapping on the contact’s name, selecting “Wallpaper and sound,” and choosing a wallpaper.

 4. How can I add a contact using QR codes on WhatsApp?
  To add a contact using QR codes on WhatsApp, go to Settings, select QR code, and scan the QR code of the contact you want to add.

 5. Are animated stickers available on WhatsApp?
  Yes, WhatsApp now supports animated stickers that you can send in chats to add fun and creativity to your conversations.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here